Wie zijn wij?


De Initiatiefgroep Binnenstebuiten (IBB) is opgericht door een groep omwonenden die tegen de komst van een landgoed met woningen in de polder tussen Hoornaar, Hoogblokland en Noordeloos is. Nadat de plannen hiervoor op informele wijze de ronde deden, heeft deze groep zich hierin verdiept. Hoe meer bekend werd, hoe sterker het besef groeide dat dit plan ten koste gaat van een ongerept stuk polder waar zowel omwonenden als recreanten dagelijks van genieten. Inmiddels hebben meer dan 195 huishoudens zich aangesloten bij onze initiatiefgroep en zijn we hiermee een belangrijke gesprekspartner voor de gemeente in deze kwestie.

Sinds 1 oktober 2018 heeft deze groep zich geformaliseerd door een vereniging op te richten. Het bestuur bestaat uit de volgende mensen: Joop Hartog (voorzitter), Anne Marie Mollema (secretaris), Cor Boer (penningmeester, vice-voorzitter), Sylvia van Doorn en Goof Vogelaar.

Waarom deze actie?


Wij maken ons grote zorgen over de toekomst van deze polder. Een ondernemer in het dorp, de heer A. de Leeuw, heeft een plan ontwikkeld om 12 villa’s te bouwen en presenteert dit als natuurbescherming: de baten van de bouwpercelen zouden onontbeerlijk zijn om natuurbescherming te financieren. De ondernemer vraagt daarom wijziging van de huidige bestemming als agrarisch gebied. In de procedure is de eerste stap een principe-uitspraak van het college. Aansluitend stemt de gemeenteraad hierover. Wij willen het college en de raadsleden juist al bij het beoordelen van de aanvraag duidelijk maken, dat de bijbehorende woningbouw NIET past in dit gebied en dat veel mensen pertinent TEGEN dit plan zijn. De beslissing is uiteindelijk aan de politiek. Zij moeten  beslissen over regels die nooit bedoeld waren om bouwen in de polder mogelijk te maken. Wij kunnen ons niet voorstellen dat zij, ook in het licht van de komende gemeenteraadsverkiezingen in november, een positief besluit gaan nemen voor een plan waar zo weinig draagvlak voor is onder de kiezers.

Polderlandschap is een kostbaar cultureel erfgoed en met deze open groene ruimte moeten we zorgvuldig omgaan. Dat vindt ook gedeputeerde Adri Bom-Lemstra. In het artikel ‘Bouwen in de polder alleen bij hoge uitzondering’ in het Algemeen Dagblad van 18 november 2017 lezen we:  ‘De polder gaat op slot voor woningbouw. Alleen bij hoge uitzondering mogen gemeenten hier nog huizen uit de grond stampen, zegt gedeputeerde Adri Bom-Lemstra’. Lees hier het volledige artikel.

1167 petities aangeboden


Op 14 mei 2018 hebben we 1167 petities aangeboden aan wethouder De Groot, portefeuillehouder ruimtelijke ordening. In de petitie wordt opgeroepen om in polder De Hoeken geen woningbouw toe te staan, maar de agrarische bestemming te handhaven en de natuurwaarden te beschermen. De petitie werd aangeboden in twee ‘emmers vol weerstand’.

Inmiddels is gebleken dat de massale steun voor de petitie grote indruk heeft gemaakt op de raadsleden. Draagvlak onder de inwoners wordt nu gehanteerd als een belangrijk criterium voor het beoordelen van plannen voor De Hoeken.

Bouwen in de polder


In de voorbereidende fase van de besluitvorming hebben we gesproken met de afzonderlijke fracties in de gemeenteraad en hebben we onze bezwaren tegen het plan samengevat in het document ‘Bouwen in de polder’. Hierin hebben we ook duidelijk gemaakt dat de provinciale landgoedregeling, waar het plan De Leeuw op was gebaseerd, is afgeschaft. In eerste instantie moet het plan worden beoordeeld op criteria die de gemeente zelf heeft geformuleerd. Het document is toegestuurd aan alle raadsleden.

lees hier het stuk

De nieuwe omgevingswet en draagvlak


Met ingang van 2019 wordt de nieuwe Omgevingswet van kracht. Hiermee wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Om aan deze wet invulling te kunnen geven heeft de gemeente de Omgevingsvisie Giessenlanden opgesteld. Een belangrijke peiler hierin is de samenspraak met de omwonenden. Dit is voor de gemeente een sterk argument in de afweging om een vergunning  al dan niet toe te kennen. In het geval van de aanvraag die nu bij de gemeente ingediend gaat worden, geven de omwonenden nadrukkelijk aan TEGEN het plan in zijn geheel te zijn. Het vergroten van de recreatieve of natuurwaarde zien de omwonenden en de gebruikers van het Binnenstebuitenpad als een vals voorwendsel om de aandacht weg te houden van waar het echt om gaat: de bouw van luxe landhuizen. Woningbouw in dit stuk polder veroorzaakt vooral onherstelbare landschapsschade.

Besluitvorming


Het grote verzet tegen het plan heeft het college van B&W aangezet tot een ongebruikelijk voorzichtige procedure voor de besluitvorming. In plaats van een principebesluit te nemen over het plan, is eerst een voorgenomen principebesluit bekend gemaakt (positief, onder enkele voorwaarden), daarover is een consulterende vergadering met de raad gehouden om af te tasten hoe de raad over dit plan dacht. Vervolgens heeft een gewone raadsvergadering plaatsgevonden. In de consulterende vergadering kon om verduidelijking en toelichting worden gevraagd, in de gewone vergadering kon de raad per motie een oordeel uitspreken over het voorgenomen principebesluit. In beide vergaderingen heeft IBB gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in te spreken. In een nota die IBB de raadsleden heeft gestuurd hebben we laten zien dat het plan in strijd is met de criteria die de gemeente zelf heeft geformuleerd.

Reactie IBB op raadsvoorstel
Weidelandgoed De Hoeken, een evaluatie

In de vergaderingen werd snel duidelijk dat onder de raadsleden grote twijfel is. Met steun van alle aanwezige raadsleden is een motie aangenomen waarin het college wordt opgeroepen ervoor te zorgen om in nader overleg met de initiatiefnemer van plan De Hoeken en andere betrokkenen, zoals de Initiatiefgroep Binnenstebuiten, een plan te ontwikkelen dat maximaal draagvlak heeft in de gemeenschap. Het college wordt ook verzocht om bij het proces een onafhankelijk gespreksleider te betrekken. In de raad is duidelijk uitgesproken dat nu behoud van de landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten van De Hoeken uitgangspunt is.

Landgoed en de landgoedregeling


De landgoedregeling was een regeling van de provincie waarbij woningbouw kon worden toegestaan mits het project ook duidelijke verbetering van landschappelijke kwaliteit zou bieden. De regeling kende een beperkt aantal heldere criteria waar ook de gemeente aan gebonden was. De gemeente heeft de term ook overgenomen. Inmiddels is de provinciale landgoedregeling afgeschaft en vervangen door een complexer pakket beleidsafwegingen. Tot nu toe heeft de gemeente niet duidelijk gemaakt welke consequenties zij verbindt aan deze beleidswijziging. De gemeente kan een bestemmingsplan nu wijzigen zonder voorafgaande toestemming, maar de provincie kan wel op eigen initiatief bezwaar maken.

Waar zijn we nu?


In de raadsvergadering van 12 juli j.l. is een motie aangenomen waarin de raad het college oproept om ervoor te zorgen dat partijen met elkaar in gesprek gaan. Het bureau Over Morgen is door de gemeente ingehuurd om dit proces te begeleiden.

In deze raadsvergadering is ook uitgesproken dat de raad in het najaar geïnformeerd wil worden over voortgang van het overleg. Voor zover wij weten is tot nu toe geen tussenrapportage uitgebracht in een openbare raadsvergadering en een datum waarop dit wel zal gebeuren is niet bekend. IBB heeft daarom besloten om op de raadsinformatieavond van november haar bevindingen te delen met het college en raad. Joop Hartog sprak in en vervolgens werd aan raad en college het rapport "de perceptie van de inititiatiefgroep Binnenstebuiten op het overlegproces" uitgedeeld.

De tekst van de inspraak vindt u hier

Waarom dit niet moet doorgaan


 

GEEN MEERWAARDE VOOR DE NATUUR


Het plan zorgt volgens de opstellers voor een verbetering van de leefomgeving van flora en fauna. Dat is niet zo. Van een weids polderlandschap zal geen sprake meer zijn en als gevolg daarvan zullen alle weidevogels verdwijnen. Herinrichting van het resterende weidegebied zal voor vogels weinig opleveren. Deze zijn dan immers al verdwenen.

GEEN VERBETERING LANDSCHAPPELIJKE KWALITEIT


Het positieve principebesluit wordt verleend mits de beeldkwaliteit van de woningen een passend onderdeel is van het landgoed, danwel zorgt voor een verdere verbetering van de landschappelijke kwaliteit. Vage begrippen, wie toetst dit? Wat betekent dit precies en wat vinden omwonenden hiervan? Wij kunnen ons niet voorstellen dat het bouwen van huizen middenin de polder en het verdwijnen van zichtlijnen vanaf het Binnenstebuitenpad, de Hoge Giessen, het Hovenierserf en de Oudendijk bijdraagt aan de landschappelijke kwaliteit

GEEN DRAAGVLAK


In het kader van de nieuwe omgevingsvisie is het heel belangrijk dat er een breed draagvlak is onder de bevolking voor de plannen. Met onze petities hebben wij laten zien dat dit draagvlak ontbreekt.

IN STRIJD MET WOONVISIE


De geplande woningen vallen in het topsegment tussen de €500.000 en €1.000.000. Volgens de woonvisie van de gemeente Giessenlanden is hier geen behoefte aan. Er is behoefte aan starterswoningen, doorstroomwoningen en seniorenwoningen. Dit plan heeft absoluut geen meerwaarde voor de bewoners van Hoornaar, Hoogblokland of Noordeloos. Het enige belang dat hiermee wordt gediend is het particuliere belang van de indieners van het plan.

GEEN AGRARISCH RESTGEBIED


In beginsel worden landgoederen alleen toegestaan in ruimtelijke en agrarische restgebieden in de nabijheid van een kern. Door initiatiefnemer van het plan De Hoeken wordt dit gebied daarom aangeduid als restgebied. Maar dit is onjuist. Het weidegebied is volgens experts goed benutbaar voor agrarische doeleinden en van een restgebied is in het geheel geen sprake.

INFRASTRUCTUUR ONTOEREIKEND


De bestaande infrastructuur rond de Oudendijk en Minkeloos is nu al ontoereikend voor de huidige verkeersstromen. Deze leent zich absoluut niet voor uitbreiding en ontsluiting naar het landgoed.

GEEN MEERWAARDE CULTUURHISTORIE


Als er oog is voor cultuurhistorie moet dit gebied intact blijven. Wij kunnen de bouw van landhuizen niet rijmen met de meerwaarde voor de cultuurhistorie. Dit is één van de oudste polders van de Alblasserwaard.

VERDWIJNEN VAN ZICHTLIJNEN


Bouw van woningen verstoort het uitzicht van de recreanten op het Binnenstebuitenpad en dat van de bewoners van de Hoge Giessen, het Hovenierserf, de Oudendijk en de Minkeloos. Volgens de structuurvisie uit 2008 moeten zichtlijnen en het open veenweidelandschap intact blijven. Dit is niet meer het geval als er landhuizen op de weidegrond worden gebouwd.

VERDWIJNEN SPAARZAME OPEN RUIMTE


In de Omgevingsvisie uit 2017 (dit is de opvolger van de structuurvisie) wordt vermeld dat initiatieven die afbreuk doen aan de spaarzame open en groene ruimte in de dorpen worden afgewezen, evenals initiatieven die een onevenredig groot beslag leggen op het open landelijk gebied. Juist de openheid, rust en natuurwaarden maken Giessenlanden tot een recreatief uitloopgebied.Word lid


* verplicht


Uw gegevens worden niet met anderen gedeeld.

Contact


Heeft u vragen, neem dan contact met ons op: